Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2018 21:19:04 

GAMBRINUS   BOWLINGLIGA

Dlouhodobá soutěž amatérských družstev v bowlingu - Plzeň
BOWLINGLIGA
GBL je samostatnou soutěží, bez vazby na oficiální bowlingová uskupení, působící v ČR
Organizační zajištění soutěže: zapsaný spolek Bowling Plzeň a Bowling  U Papírny Plzeň
 
Hlavní partner soutěže:
Výbor soutěže: čestný ředitel: Marcel Šlesinger   
vedoucí soutěže: Václav Syka, tel. 604 582 160
členové:  D. Kratochvílová, G. Królikowska, K. Holan, V. Hejret, J. Waas, J. Dlabáček
Webové stránky soutěže:www.bowlingliga.snadno.eu 
E-mail: bowlingliga@gmail.com
Místo konání: Bowling  U Papírny, Papírnická 3, Plzeň - Slovany
Termín soutěže: GBL 2018/19 od 5. 9. 2018 – do 2.6. 2019
 
PROPOZICE
Soutěž se hraje podle platných pravidel bowlingu a propozic GBL.
 
Článek I        Propozice GBL
1.    Přihlášení do soutěže
2.    Soupiska
3.    Systém soutěže
4.    Termíny utkání
5.    Jednotlivá utkání
6.    Bodové hodnocení
7.    Pořadí družstev
8.   Kontumační výsledek
9.   Přestupky a tresty
10. Další podmínky
Článek II       Všeobecná herní pravidla
1.    Definice hry
2.    Počítání skóre
3.    Regulérní postavení kuželek
4.    Neregulérní poražení kuželek
5.    Kuželky – nesprávné postavení, odrážení
6.    Neplatný hod
 
 
Propozice GBL
Úvod: Soutěž  je určena pro hráče začátečníky a mírně pokročilé. Účelem soutěže je umožnit příležitostným a rekreačním hráčům hrát soutěž za podmínek, které jsou srovnatelné s podmínkami v soutěžích registrovaných hráčů.
1. Přihlášení do soutěže:  Přihlášky do GBL jsou přijímány do naplnění počtu 44 družstev v soutěži. Případní další zájemci budou zapsáni na seznam zájemců a budou do soutěže zařazeni v případě odstoupení některého ze současných účastníků, nebo v případě rozšíření soutěže.
Každé družstvo se musí přihlásit odevzdáním soupisky, na které může být uvedeno až šest  hráčů. Zároveň s odevzdáním soupisky musí uhradit startovné, které je pro všechna družstva 800,- Kč. Nové týmy jsou zařazeny do nejnižší ligy. Soupisku je možno zaslat e-mailem vedoucímu soutěže a startovné uhradit po domluvě. Právo účasti má tým, jenž splňuje podmínky uvedené v těchto propozicích a uhradí startovné.
2. Soupiska: Družstva startují na soupisku potvrzenou organizátorem soutěže. Za potvrzenou se považuje soupiska zveřejněná na stránkách GBL. Každé družstvo může zapsat maximálně 6 hráčů. Hráči jsou povinni před utkáním na žádost soupeře, příp. vedení soutěže prokázat svoji totožnost. Doplňování soupisky provádí pouze vedoucí soutěže. Doplnění je nutno provést před začátkem utkání, ve kterém nový hráč nastoupí, a to telefonicky, smskou, nebo mailem. Přestupy nebo suplování v jiném družstvu během soutěže jsou nepřípustné. Soupiska družstva musí obsahovat: název družstva, jméno, příjmení, telefon, e-mail vedoucího družstva, jméno a příjmení hráčů, U jména hráče, který hraje ABL příp. je v evidenci jako aktivní hráč soutěží ČBA, bude tato skutečnost uvedena!  Soupiska družstva může obsahovat pouze jednoho hráče evidovaného v ABL, ČBA!
3. Systém soutěže: Družstva v 1., 2. a 3. GBL 2017/18 se utkají systémem každý s každým, dvoukolově. Ve 4.GBL se 12 týmů utká systémem každý s každým jednokolově, po po té budou rozděleni do dvou skupin. Do skupiny A. bude zařazeno 8 týmů, které se utkají systémem každý s každým o postup. Do skupiny B. budou zařazeny 4 týmy, které se utkají systémem každý s každým dvoukolově o cenu útěchy a čulibrka. Do druhé části soutěže si týmy přenesou body a výsledky dosažené v první části soutěže.
Družstva, která se umístí na 8., 9. a 10. místě v 1. GBL sestoupí do 2. GBL, družstva která se umístí ve 2. GBL na 1., 2., a 3. místě postoupí do 1. GBL. Stejným způsobem se bude postupovat i sestupovat mezi 2. , 3. a 4. GBL. V případě odstoupení ze soutěže některého družstva z vyšší ligy, bude systém postupů řešen organizačním výborem.
4. Termíny utkání: Na sehrání utkání je pro každé kolo určen časový úsek 2 týdny. Dvojice soupeřů pro jednotlivá kola jsou určeny rozpisem (dle Bergerových tabulek), který je vytvořen na základě rozlosování. Domácím je družstvo, které je v rozlosování uvedeno na prvním místě a je pořadatelem utkání. Vedoucí domácího družstva bude na utkání zvát, oznámí navrhovaný výběr z několika termínů utkání vedoucímu týmu hostů nejpozději 3 dny před započetím příslušného kola. Povinností domácích je včasné zajištění dráhy na dohodnutý termín utkání, řádné vedení zápisu o utkání a jeho odevzdání pořadatelům soutěže.
Odložení utkání: Je povoleno o maximálně 4 týdny!  Každé družstvo má možnost odložit pouze 2 utkání za polovinu soutěže!!  Při potřebě delšího odkladu je nutno požádat o souhlas vedení soutěže. V závěru soutěže je odklad možný pouze do data ukončení soutěže. (pro 10. ročník ligy do neděle  2.6.2019.)
5. Jednotlivá utkání: Hraje se na jedné dráze, kterou volí a zajišťuje domácí družstvo. Každé družstvo nastupuje k utkání se třemi hráči. Pro odehrání utkání je nutné, aby nastoupili alespoň 2 hráči družstva. Ženy získávají pomocný handicap 8 bodů ke každé hře. Trojice hráčů nastupuje ke hře vždy pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání. Každé utkání sestává z  9 zápasů dle pořadí: A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z,  C-Y, B-Z, C-X, A-Y. V jednotlivých zápasech hraje vždy domácí hráč první! Každý hráč sestavy, nedohodnou-li se soupeři jinak,  má před svou první hrou k dispozici dva zkušební framy. Hráči, kteří jsou zapsáni v sestavě pro utkání, nesmí v průběhu utkání hrát na jiné dráze! Při porušení tohoto pravidla budou jejich následující zápasy skrečovány ve prospěch soupeřů. Zápis o utkání vyplňuje hlavní rozhodčí, kterým je vedoucí nebo pověřený zástupce domácího družstva. Po skončení utkání potvrdí vedoucí obou družstev správnost zápisu svým podpisem. Střídání hráčů je dovoleno pouze pro jednotlivá soutěžní utkání, nikoliv v jejich průběhu.  
6. Bodové hodnocení: V každém utkání bude udělen:
-  1 bod    za vítězství či remízu v zápase
-  0 bod   při prohře v zápase
7. Pořadí družstev: Na základě výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev:
-  3 body - vítěznému družstvu
-  2 body - při nerozhodném výsledku oběma družstvům
-  1 bod - poraženému družstvu.
-  0 bodů - při kontumační porážce
Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem bodů získaných v odehraných utkáních.
V případě bodové rovnosti, rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):
- větší bodový rozdíl ve skóre ze vzájemných utkání
- vyšší počet poražených kuželek ve vzájemných utkáních
- vyšší průměr poražených kuželek  družstva ve všech odehraných utkáních
Při bodové rovnosti u 3 a více družstev se pro určení pořadí těchto družstev sestaví minitabulka za stejných podmínek.
8. Kontumační výsledek: Čekací doba na družstvo soupeře je 15 minut. Když se do této doby družstva nesejdou k utkání a neomluví se (viz dále), utkání se ruší. Výsledek utkání je v tomto případě 9:0 ve prospěch přítomného družstva. Po telefonické nebo ústní omluvě je také možné (po dohodě družstev) sjednání náhradního termínu utkání. Žádost o náhradní termín utkání musí být předána soupeři do 20:00 hod. dne předcházejícího utkání. Při omluvě v pozdějším termínu než výše zmíněném, není soupeř povinen přistoupit na náhradní utkání. Pokud dojde z důvodu nedostavení se družstva k utkání ke kontumaci, je povinen vedoucí družstva, který kontumaci navrhuje, nahlásit toto neprodleně vedoucímu soutěže.
Kontumační výsledek 9 : 0 bude uplatněn vůči družstvu, které se proviní jedním z následujících bodů: 
a) družstvo nenastoupí k utkání v určeném termínu a čase, ani v čekací době do 15 minut po oficiálním čase zahájení utkání. Po uplynutí čekací doby záleží na přítomném družstvu, zda se soupeřem, který se opozdil, odehraje regulérní utkání, nebo bude trvat na kontumačním výsledku. Pokud ale zápas se soupeřem odehraje, bude toto utkání považováno za regulérní.
b)  za družstvo nastoupí do hry jiný hráč, než který je uveden na základní soupisce
c)  hráči nastoupí v jiném složení, než které napsali do sestavy utkání v zápisu d) družstvo nenastoupí ani v min. počtu 2 hráčů, nebo jejich počet poklesne v průběhu zápasu pod 2 hráče
e) družstvo není ochotno dokončit utkání
f) chování družstva je v průběhu utkání velmi nesportovní, čímž výrazně ovlivňuje výkon soupeře.
g) odložené utkání, pokud družstvo překročí počet odložených utkání (2 za polovinu soutěže) bez vyjímky od org. výboru soutěže.
9. Přestupky a tresty: Povolení startu druhého hráče z týmu GBL v soutěžích ČBA, ABL bude řešeno org. výborem na požádání. Základní podmínkou je, aby hráči startovali v lize min. 4 roky!
V jiném případě není start druhého hráče v soutěžích ČBA, ABL možný a trestá se vyloučením družstva z GBL. 
Nesportovní chování - kopání do podavače a podobné výstřelky v jednotlivých zápasech bude řešeno napomenutím ze strany hlavního rozhodčího utkání,
při opakovaném provinění je hráč potrestán srážkou 10 bodů ve hře.  
Družstvo, které nesehraje tři a více zápasů, bude ze soutěže vyloučeno (bez nároku na vrácení vkladu) a bude potrestáno pokutou 500,-Kč.
Protest je oprávněn podávat pouze vedoucí družstva, přímo vedoucímu soutěže.    Poplatek za protest je 111,-Kč. Protest lze podat nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení zápasu. Vedoucí družstva, které hodlá protest podat, vyznačí tuto skutečnost ke svému podpisu v zápisu o utkání, který je určen pro vedoucího soutěže. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá ve prospěch pořadatele.
O sporných a kontumačních výsledcích bude rozhodovat výbor soutěže.  Výbor soutěže bude řešit všechny případy porušení pravidel GBL, případy nesportovního chování a podané protesty a je plně oprávněn k nim vydávat platná rozhodnutí.
10. Další podmínky:  Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky soutěže. Zaplacením startovného vyjadřují hráči souhlas s propozicemi soutěže. Všichni účastníci soutěže automaticky souhlasí s případným zveřejněním jejich jmen či fotografie na internetových stránkách a ve sdělovacích prostředcích. Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou a startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatelé si vyhrazují právo změn v lize, případně její zrušení ze závažných nepředvídatelných událostí, např. hurikán, zemětřesení, požár, povodeň, politický převrat, zpronevěra, manko atd.                                                                                                                                                                                     
                Právní doložka: veškerá autorská práva k soutěži a propozicím  jsou vyhrazena autorovi,                                         (c) V.Syka-2008  
                případné kopírování částí, nebo celkové organizace soutěže podléhá předchozímu souhlasu autora.      
 
Všeobecná herní pravidla  
1.     Definice hry:  Hra desetikuželkového sportu se sestává z deseti framů. V každém z prvních devíti framů hází hráč dvakrát, pokud však nedosáhne striku. Dosáhne-li hráč striku nebo sparu, hází v desátém framu třikrát. Každý frame musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.
2.     Hra – počítání skóre:  S výjimkou případů, kdy hráč zahraje strike, se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného framu a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Pokud není v druhém hodu v příslušném framu poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-). Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného framu. V případě, že počítač započítá do skóre jiný počet kuželek, než jaký byl ve skutečnosti poražen, musí hráč, příp. kapitán okamžitě, před dalším odhozem koule, toto reklamovat a stav nechat opravit u bowlera. Jinak nemůže být reklamace uznána!    
Strike:  Hráč zahraje strike, jestliže při prvním hodu v daném framu porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného framu jako znaménko (x). Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech. Double Dva po sobě následující striky se nazývají double. Bodový zisk za první strike činí 20 plus počet kuželek, které hráč porazí v prvním hodu následujícím po druhém striku. Triple Tři po sobě následující striky se nazývají triple. Bodový zisk za první strike činí 30. Aby hráč mohl dosáhnout maximálního skóre 300 bodů, musí zahrát 12 po sobě následujících striků.
Spare:  Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne spare. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného framu. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.
Nedohoz:  Nedohoz se nazývá situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.
Split:  Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále: a)   je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např.  7-9 či 3-10, b) je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6.
3.     Regulérní poražení kuželky:  Za regulérní se považuje takový hod, kdy koule opustí držení hráče a překročí čáru přešlapu do hracího prostoru. Počítá se každý hod, který není prohlášen za neplatný. Kuželky, které se po regulérním hodu hráči se započítají, zahrnují:
a) kuželky poražené nebo sražené z kuželkového prostoru koulí nebo jinou kuželkou, b) kuželky poražené nebo sražené z kuželkového prostoru kuželkou odraženou od   bočního mantinelu nebo zadní odrazové stěny,
c)    kuželka poražená podavačem při odstraňování poražených kuželek (pouze jedna)
 Pokud podavač odstraní, či nepostaví 1 kuželku po přecházejícím splitu, rozhodčí utkání   nechá bowlerem tuto kuželku postavit!
4.     Neregulérní poražení kuželky:  Dojde-li ke kterémukoli z následujících případů, je hod platný, ale výsledné poražení kuželky je neregulérní:
a)    při více poražených kuželkách podavačem - o opětovné postavení kuželek, které po 1. hodu zůstaly stát, musí být požádán bowler,
b)   hod proběhne, přitom jsou na dráze nebo ve žlabu poražené kuželky a koule se předtím, než opustí povrch dráhy, takové poražené kuželky dotkne.
c)     koule před dosažením kuželek opustí dráhu a porazí kuželku (poražená kuželka je na žádost rozhodčího vymazána z výsledkové tabulky). Pokud dojde k neregulérnímu poražení kuželek má hráč v daném framu právo ještě na další hody, musí být takto neregulérně poražené kuželky znovu postaveny na svá původní místa.
5.     Kuželky – nesprávné postavení, odrážení:  Zjistí-li se při házení na plnou sestavu kuželek nebo na spare okamžitě po provedení hodu, že jedna či více kuželek byly nesprávně postaveny, nechyběly však, započítává se jak hod, tak i výsledný počet poražených kuželek. Je zodpovědností každého hráče, aby se rozhodl, že je postavení správné. Hráč musí trvat na přemístění kuželky nebo kuželek, jež jsou nesprávně postaveny, v opačném případě je postavení považováno za přijatelné. Není možné měnit postavení jakékoli kuželky, která zůstane po hodu stát. To znamená, že kuželky posunuté či přemístěné mechanickým pinsetterem, mají zůstat v posunuté či přemístěné pozici a tuto nelze manuálně napravovat. Kuželky, které se odrazí a zůstanou stát na dráze, je nutno počítat za stojící kuželky.
6.     Neplatný hod:  Hod je prohlášen za neplatný, dojde-li ke kterékoli z následujících situací: a)    okamžitě po hodu (a před příštím hodem na příslušné dráze) je hráč upozorněn na to, že jedna či více kuželek sady chybí. b)   při házení nebo před jeho dokončením je hráč fyzicky v kontaktu s jiným hráčem, divákem či pohybujícím se předmětem. V takovém případě si může hráč vybrat, zda přijme výsledek takového hodu, nebo zda si přeje hod prohlásit za neplatný. c)     kterákoli kuželka je při hodu posunuta nebo sražena, avšak dříve, než ke kuželkám dorazí koule. V případě rozhodnutí o neplatném hodu se výsledek hodu nepočítá. Kuželky, které stály, když došlo k neplatnému hodu, musí být znovu umístěny a hráč může házet znovu.
TOPlist